Volilni program

VOLILNI PROGRAM 2014-2018

Ključni projekti v mandatu 2014-2018:

 1. Širitev daljinskega ogrevanja v center mesta (do vseh večstanovanjskih objektov) in priprava vsega potrebnega za prehod na ogrevanje iz geotermalnih vrtin (sekundarno po potrebi dvig temperature), ter posledično pocenitev stroškov ogrevanja. V vseh ostalih delih občine (individualne hiše) subvencioniranje zamenjave kotlovnic z namenom izboljšanja kvalitete bivanja (zraka) in znižanja stroškov ogrevanja.
 2. Rekonstrukcija železniške postaje, nov peron, nadstreški nad peronoma, ENP – energetsko napajalni objekt, objekt za potrebe železnice – v izvajanju.
 3. Nova avtobusna postaja (AP) ob železniški postaji (ŽP) z rondojem pred vhodi v AP in ŽP.
 4. Nova linija mestnega avtobusa Sobočanec (na relaciji trgovski kompleks Maximus -  srednješolski center - avtobusna postaja - regijska bolnišnica pri Rakičanu - Rakičan) – v izvajanju.
 5. Energetska sanacija preostalih javnih objektov v lastništvu MOMS in vlaganje prihrankov v sodobno »pametno« notranjo razsvetljavo v teh objektih.
 6. Zamenjava zadnjih 20% svetil JR, vlaganje prihrankov v »pametno« upravljanje in doseganje cilja porabe (manj od 30 kWh/prebivalca).
 7. Izgradnja južne obvoznice s krožiščem na Bakovski ulici, nadvozom čez železniško progo, krožiščem na Panonski ulici in krožiščem na ulici Plese (bi se že morala graditi vendar se izvajalci del, ki ne dobijo posel, pritožujejo na izbiro, ki jo vodi država).
 8. Začetek graditve vzhodne obvoznice (od tovarne Blisk, mimo čistilne naprave, preko Noršinske ulice ob novi ekonomski šoli, mimo SOIC in ŠRC v Nemčavcih do rondoja pri Čardi) in zahodne obvoznice (od Tišinske do Maksimusa).
 9. Rekonstrukcije križišč v krožišča, in sicer: Lendavska – uvoz k trgovini Hofer, Gregorčičeva – Ul. Arhitekta Novaka (med objektom policije in objektom kjer je radio MV), Gregorčičeva – Staneta Rozmana (pred domom starejših),  Slovenska – Slomškova (med hotelom Diana in objektom sodišča), Kocljeva – Zvezna – Slomškova, Grajska-Slovenska-Lendavska, Kocljeva-Slomškova, Južna obvoznica - Bakovska, Južna obvoznica – Panonska, Gederovska-Gorička. 
 10. Rekonstrukcija križišč: Kopališka – Markišavska (pri žel. progi). 
 11. Semaforizacija križišča Panonska – Cvetkova (uvoz v naselje Rakičan).
 12. Vzpostavitev parkirne hiše v kletni etaži objekta Šoping (nekoč skladišče Lip Bled).
 13. Nov prometni režim in rekonstrukcija cestišča Slovenske ulice in Zvezne ulice v MS (peš cone, uvedba cone umirjenega prometa – space sharing).
 14. Ureditev zelenih površin v strogem centru mesta na območju današnje tekstilne tržnice.
 15. Izgradnja novega kanalizacijskega voda Partizanska ul. – čistilna naprava (projekti že narejeni) in sanacija osrednjega in severnega mestnega kolektorja, ter kanalizacijskih vodov v Černelavcih in Rakičanu.
 16. Izgradnja novih vodovodov (zamenjava salonitnih cevi in rekonstrukcija vodovodnih objektov (Vodni stolp in črpališče Krog) v okviru Pomurskega vodovoda) – v izvajanju.
 17. Izgradnja parka nordijske hoje in doživljajskega parka z motoričnim poligonom (območje med teniškimi igrišči in razbremenilnim kanalom - južni del Fazanerije).
 18. Izgradnja prostora za lastnike in ljubitelje psov (območje med teniškimi igrišči in razbremenilnim kanalom (južni del Fazanerije)) – v izvajanju
 19. Preureditev gramoznice ob Bakovski cesti v Športno rekreacijski center  (steza za veslanje, za ribiče, kopalce, wake park-smučanje na vodi …).
 20. Pokrita teniška igrišča in atletski stadion.
 21. Zasaditev novega parka na južnem delu mesta (med južno obvoznico in mestom).
 22. Zasaditev novega drevoreda do naselja Krog.
 23. Izvedba javne razsvetljave kolesarskih stez proti Polani, Krogu in Bakovcem.
 24. Izgradnja nove kolesarske steze Markišavci – trgovina Merkur.
 25. Nova kolesarska steza proti Noršincem.
 26. Odkup zemljišč in komunalno opremljanje: območje Opleter (v Černelavcih in Veščici), območje za nov športno rekreacijski center  v Rakičanu in na območju za vaškim domom v Bakovcih. 
 27. Izgradnja objekta za potrebe nogometa v športno rekreacijskem centru  Pušča.
 28. Ureditev športno rekreacijskega centra Veščica, Satahovci, Markišavci, Krog, Polana, Nemčavci, Černelavci.
 29. Ureditev premoženjsko pravnih razmerij in dograditev športno rekreacijskega centra ob brodu na Muri.
 30. Izgradnja mostu pri Budinskem mlinu ob Ledavi v Rakičanu, pri vodnem zajetju v Krogu.
 31. Izgradnja mostu preko Ledave na kolesarski stezi MS-Markišavci (v izvajanju-dela za izvedbo so oddana) in izgradnja mostu preko Ledave na kolesarski sezi Černelavci – Polana.
 32. Ekoremediacija potoka Mokoš (Bakovci – Krog – Satahovci).
 33. Renaturacija in razširitev potoku Ledava na območju Lendavska – sever.
 34. Ureditev zalednih voda v Kupšincih, Veščici in Černelavcih.
 35. Ureditev melioracijskih jarkov po občini.
 36. Izvedba obrambnega nasipa na zahodni strani Nemčavec in ureditev Ciglenskih grab.
 37. Rekonstrukcija olimpijskega bazena v soboškem kopališču.
 38. Vzpostavitev sistema izposoje koles.
 39. Vzpostavitev brezplačnega dostopa do interneta (WI-FI v širšem centru mesta).
 40. Izgradnja optičnih povezav v naseljih, kjer bo izkazan interes.
 41. Ureditev območja za vrtičkarje (med J obvoznico in kompleksom podjetja Avtobusni promet).
 42. Komasacije v k.o. Satahovcih, Kupšincih in Rakičanu (v kolikor bodo krajani za to).
 43. Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) za nova zazidljiva območja po OPN.
 44. Pridobitev v občinsko lastništvo območje TVD Partizana v MS.
 45. Preplastitve ulic v mestu in v naseljih – po prioritetnem programu.
 46. Odkup zemljišč in ureditev cestnih povezav na območju kompleksa Lendavska sever (območje bivše Panonke in Vrtnarije) in aktivno vplivanje na državne institucije za hitrejšo selitev vojašnice.

 

USMERITVE PO PODROČJIH

1. RAZVOJ TEMELJEČ NA ZNANJU: 

 • razvoj informacijske družbe (širokopasovne optične povezave),
 • vlaganja v ljudi (zlate štipendije MO MS, vseživljenjsko izobraževanje, mladim približati dodatno izobraževanje),
 • podpora poklicnim in visokošolskim programom.

2. POCENITI ŽIVLJENJE V OBČINI: 

 • cenejše ogrevanje stanovanj (razširjeno daljinsko ogrevanje iz geotermalnih vrtin),
 • uvedba enotne kartice »Sobočanka« - z njo popusti pri: vstopih na kulturne in zabavne prireditve, v rekonstruiran bazenski kompleks, nove garažne hiše, na primestnih avtobusnih linijah…, 
 • nudenje zemljišč za ureditev vrtov, 
 • subvencioniranje predšolske vzgoje, 
 • sofinanciranje izobraževalnih programov, 
 • brezplačne vstopne točke do interneta, 
 • financiranje obveznega zdravstvenega varstva, 
 • občinske enkratne denarne pomoči.

3. ZAGOTOVITI ČIM BOLJŠO VARNOST OBČANOM (zdravstveno, socialno in splošno): 

 • ukrepi za zdravo (z ukrepi za izboljšanje stanja zraka) in zeleno občino (novi drevoredi, parkovne površine), izvedba ambientalnih kotičkov in otroških igrišč, 
 • nakup gasilske avto lestve (v izvajanju) in druge opreme, 
 • urejanje vodonosnikov za zaščito pred poplavami,  
 • sanacija in gradnja novega kanalizacijskega sistema, 
 • skrb za neoporečno pitno voda, vodooskrba Pomurja sistem B - novi vodovodi – v izvajanju,
 • izboljševanje varnosti v cestnem prometu (rekonstrukcija križišč in gradnja krožišč), 
 • dnevni center za starejše občane, v kolikor bo potreba bomo povečali kapacitete,
 • servis za pomoč starejšim, 
 • odstranjevanje ovir za invalide, dvigala za invalide v javnih objektih,
 • povečava stanovanjskega fonda za socialno ogrožene, mlade družine in perspektiven kader,
 • ureditev bivalnih skupnosti za matere z otroki,
 • podpora javnemu delu. 

4. CELOSTEN RAZVOJ OBČINE: 

 • uredili bomo nova območja za pozidavo, 
 • krajevna jedra urejali kot mesta srečevanj in druženj, 
 • nadgrajevali športno rekreacijske centre tudi v naseljih, 
 • nadaljevali z izgradnjo širokopasovnih-optičnih povezav v primestnih naseljih, 
 • povezovali naselja s kolesarskimi potmi in tematskimi pohodniškimi potmi.

5. DRUŽBENE DEJAVNOSTI - KULTURA, ŠPORT, TURIZEM, MLADI: 

 • zamenjava kotlovnic in prehod na alternativne vire ogrevanja v vseh OŠ in vrtcih, 
 • izgradnja novih športnih površin, igrišč, športno rekreacijskih centrov v naseljih, 
 • nadaljevanje projekta športno rekreacijski center Fazanerija – v sklopu 2. faze bomo: dogradili strojnico za bazenske površine, rekonstruirali olimpijski bazen,  s partnerjem izgradili pokrite kopališke kapacitete in uvedli nove programske vsebine. Projekt bomo dopolnili z izgradnjo atletskega stadiona predpisanih dimenzij, parkom nordijske hoje in motorike, v zimskem času pa tekaške steze in sankališče,
 • poskrbeli bomo za enotno turistično promocijo občine, občine (mednarodna prepoznavnost) in vključili multikulturno ponudbo mesta in naselij v turistične produkte vseh večjih turističnih destinacij (tudi čez mejo), 
 • razvijali bomo Mursko Soboto kot doživljajsko mesto za družine z otroki in se v skupni promociji povezali z ostalimi mesti v okolici doma in v tujini,   
 • razvijali bomo športni, kongresni, mladinski in kulturni turizem, 
 • obnavljali obstoječe in postavljali nove kulturne spomenike, 
 • izvedli bomo nove označbe do pomembnejših objektov v mestu, 
 • društvom in organizacijam bomo preskrbeli prostore, 
 • sofinancirali bomo kulturne, socialne, športne  in mladinske programe, ter programe vseživljenjskega učenja,
 • na področju kulture bomo spodbujali domače, tudi mlade ustvarjalce in poustvarjalce in večji poudarek namenili prepoznavnejšim kadrom, ki so promotorji naše občine,
 • v kolikor se pokaže potreba bomo mladim zagotovili nove prostore (mladinski center).

6. PROMET, PROSTOR, KOMUNALA, ENERGETIKA: 

 • izgradili bomo južno obvoznico, začeli graditi vzhodno in zahodno obvoznico, 
 • gradili bomo nov podvoz na Panonski ulici (že v izvajanju), 
 • gradili bomo protihrupne pregrade ob celotni železniški trasi v mestu in naseljih blizu proge (že v izvajanju),
 • gradili bomo nadvoz  južne obvoznice nad železniško progo, 
 • gradili bomo podhod (za kolesarje in pešce) iz Bakovske ceste na Vegovo ulico (že v izvajanju), 
 • rekonstruirali bomo vsaj 10 križišč: ali obnovili ali spremenili v krožišča ali semaforizirali, 
 • izgradili bomo nove kolesarske povezave: ob Markišavski cesti (od TC Merkur do Markišavec), v smeri Noršinec, povezava Krog-Bakovci-Dokležovje, 
 • izgradili bomo 300 novih nadzemnih parkirnih mest (ob Lendavski blokih, ob železniški postaji, med Bakovsko ulico in železniško progo..), 
 • organizirali bomo izposojevalnico koles (rent a bike), 
 • izvedli bomo nove linijske povezave Sobočanca in uvedli nova postajališča, 
 • avtobusno postajo (AP) bomo preselili k železniški postaji, 
 • gradil se bo poslovno stanovanjski kompleks v središču MS (na gramoziranem parkirišču ob AP), 
 • nove prostorske ureditve (OPPN-ji za nova zazidljiva območja po novem OPN),
 • rekonstruirali se bodo sistemi kanalizacije, vodovoda, toplovoda (daljinskega ogrevanja), javne razsvetljave: dogradil osrednji in severni kanalizacijski kolektor, 
 • nova vodna zajetja v Krogu, obnovil se bo vodohram, zamenjale salonitne vodovodne cevi (že v izvajanju), 
 • razširili bomo toplovodno omrežje,
 • zamenjali bomo vsa svetila v javni razsvetljavi v občini (namestili varčnejše),
 • revitalizirali bomo vodotoka Ledavo in Mokoš,
 • postavili bomo usmerjevalni in informacijski sistem v mestu in naseljih,
 • uredili bomo počivališče za avtodome.

7. POMOČ GOSPODARSTVU IN KMETIJSTVU: 

 • nadaljevali bomo s komunalnim opremljanjem občinskih zemljišč, 
 • ustrezna prispevkovna politika za nove investitorje, 
 • ugodnosti za investitorje pri komunalnem prispevku in ceni zemljišč,
 • navezovali bomo stike z domačimi in tujimi podjetji in promovirali občino kot gospodarsko središče  v eni od najbolj perspektivnih regij v JV Evropi,
 • spodbujali bomo start up (nova nastajajoča) podjetja in zagotovili skupne prostore za več različnih mladih podjetij (co-working),
 • poleg deficitarnih visokošolskih programov bomo podpirali tudi perspektivno poklicno izobraževanje,  
 • povezava družb z raziskovalno-izobraževalno sfero,
 • subvencionirali bomo kmetijsko pridelavo (posebej integrirano in ekološko pridelavo),
 • vzpostavila se bo kmetijska tržnica z domačimi pridelki in izdelki,
 • novi rastlinjaki za povrtnine, rastline… (ogrevani z geotermalno energijo).

 

Podpirajo me


Na volitvah 2014 sem kandidiral z zbranimi podpisi podpore občanov MO MS. Bil sem tudi kandidat strank N.Si in SDS. Podpirala me je tudi civilna iniciativa Modri zbor.

zbrani podpisi občanov      N.Si      SDS      Modri zbor